Home

Jmenování děkana

Děkan čekal na jmenování přes půl roku

 1. Jmenování děkana před rozhodnutím soudu o samotné platnosti jeho volby je z našeho pohledu unáhlený krok, který může mít dalekosáhlé důsledky. Rektor univerzity, který se jmenováním sečkával, jednal naprosto uvážlivě a nikoli účelově, jak je naznačováno
 2. Podstatným obsahem aktu jmenování děkana je i něco jiného než pouze instalace určité osoby do určité pracovněprávní pozice - tzn. procedura jmenování děkana má v rámci veřejnoprávní korporace, v níž se odehrává, podobnou funkci, jakou mají některé jmenovací procedury v rámci státu
 3. Řízení ke jmenování profesorem; Úspěchy ve vědě a ocenění; Granty a projekty; Mezinárodní spolupráce; Popularizační akce; Přenos poznatků a technologií; Knihovna. FAQ: Časté otázky; Centrální katalog; Seznam oborových knihoven; Středisko vědeckých informací; Knihovní fondy; Služby; Elektronické informační zdroj
 4. Rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata zatím odloží jmenování děkana Lékařské fakulty, kterým má být znovu Arnošt Martínek. Nejprve chce prošetřit údajné machinace okolo přijímacího řízení na nejmladší lékařskou fakultu v zemi, o kterých dnes napsaly Lidové noviny. ČTK to řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník

c. programové prohlášení kandidáta s uvedením podstatných záměrů po případném jmenování do funkce děkana, d. prohlášení kandidáta, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem, že s kandidaturou a se zveřejněním podkladů uvedených v tomto bodě, písm. a) - c) souhlasí. 3 Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Postup při projednávání a schvalování návrhu na jmenování děkana, popř. na jeho odvolání z funkce, upravuje volební a jednací řád senátu. Poradním orgánem děkana je kolegium děkana Děkana oslovujeme formálně pane děkane, při slavnostních událostech, akademických obřadech, mu též přísluší oslovení spectabilis Michal Malacka (1973) - děkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2001-2007, v době jmenování nejmladší děkan na svět.

Nejvyšší správní soud Neúspěšný kandidát na děkana

Rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata zatím odloží jmenování děkana Lékařské fakulty, kterým má být znovu Arnošt Martínek. Nejprve chce prošetřit údajné machinace okolo přijímacího řízení na nejmladší lékařskou fakultu v zemi, o kterých napsaly Lidové noviny Směrnice děkana Akademický senát Anglicky Disciplinární řád Jednací řád Akademického senátu Více štítků . Vyhledat i. přílohy. podklady. neplatné verze. Více voleb Požadavky a kritéria uplatňované v habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Prf MU Opatření děkana FHS UK č. 18/2020. Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2020. Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2020. Formulář 2: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého.

Opatření děkana č

Rektor pozastaví jmenování děkana Lékařské fakulty v

Opatření děkana č. 34/2020 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2020 23. 10 Ostrava - Děkan ostravské Lékařské fakulty Arnošt Martínek dnes rektorovi Janu Latovi oficiálně oznámil svůj záměr rezignovat. Z čela fakulty chce odejít ke dni, k němuž se akademický senát usnese o návrhu na jmenování nového děkana. ČTK o tom dnes informovala mluvčí fakulty Hana Hanke. Martínek je spojován s minulými pochybení při přijímání studentů.

6. 2020 na zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: DAMU) pro funkční období 2021 - 2025. Podle Jednacího řádu AS DAMU může kandidáty na jmenování děkana navrhovat každý člen akademické obce DAMU po ověření souhlasu navrhovaného výzvu děkana svoji žádost doplnil, návrh na ustavení komise, která posoudí kvalifikaci uchazeče a na jmenování jejího předsedy a dalších jejích členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady Fakulty a po schválení vědeckou radou Fakulty, členy komise jmenuje Rozhodnutí děkana o zrušení tzv. příručních knihoven FF UK Rubriky: Rozhodnutí a sdělení děkana , Úřední deska Jmenování ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlov

proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana) doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 585 633 407, 733 690 808 miroslav.dopita@upol.cz. Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:3 Vyhlášky děkana FST. 22D/2020 Jmenování komise pro koordinaci online výuky FST ZČU v Plzni 21.09.2020 21D/2020 Jmenování krizového štábu FST ZČU v Plzni 21.09.2020 12D/2020 Dodatek č. 1 Zápisy studentů přijatých ke studiu v AR 2020/21 ve 2. kole přijímacího řízení. Hlasování o návrhu na jmenování děkana (1) O návrhu na jmenování děkana se senát usnáší tajným hlasováním. Každý člen senátu může v každém kole hlasovat pouze pro jednoho kandidáta. (2) Senát se usnesl na návrhu na jmenování děkana toho kandidáta, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu Akademický senát fakulty se usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce. Akademický senát fakulty na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým.

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Ekonomicko

Problémy Lékařské fakulty Ostravské univerzity nekončí. Znovuzvolený rektor vysoké školy Jan Lata oznámil, že pozdrží jmenování Arnošta Martínka do funkce děkana. Učinil tak poté, co Lidové noviny zveřejnily informace o tom, že na medicínu se díky protekci dostávali i studenti, kteří neudělali přijímací zkoušky a) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS a ustavení volební komise AS FS. 1. 10. 2019. b) Předložení návrhů na kandidáty na funkci děkana FS (s jejich písemným souhlasem) předsedovi volební komise AS FS (Ing Nařízení děkana 3_2019 termíny předání závěrečných prací a posudků Nařízení děkana 1_2019 změna členů programových komisí Nařízení děkana 2_2019 o podpoře projektů IGA Nařízení děkana 10 2018 jmenování programových komis

Jmenování prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. do funkce děkana Fakulty filozofické - 12. října 2015 Běh naděje - 10. října 2015 Noc vědců - 25. září 201 Opatření děkana 2012 OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2012 Průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Histori Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty

jmenování děkana fakulty Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve shodě s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších změn a předpisů, čl. 5, odst. 1, písm. b) Statutu Univerzit g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve.

Děkan - Fakulta humanitních studií Univerzity Karlov

PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU NA JMENOVÁNÍ DĚKANA UNIVERZITY KARLOVY, PEDAGOGICKÉ FAKULTY Volební komise na základě svého jednání ze dne 28. ledna 2020 zveřejňuje tento protokol o výsledcích a průběhu projednávání návrhu na jmenování děkana Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, které proběhlo dne 28. ledna 202 Směrnice děkana Rok 2020. Směrnice děkana SD2020.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba. Rozhodnutí děkana FAME č. 18/2020 Zásady pro přípravy a sestavení rozvrhu pro výuku v letním semestru ak. roku 2020/2021 Rozhodnutí děkana FAME č. 17/2020 Strategicky významné obory (SVO) Fakulty managementu a ekonomiky Rozhodnutí děkana FAME č. 16/2020 Motivační program pro zkvalitnění výsledků výzkumu a vývoje pro studenty v doktorských studijních programech v.

Usnesení o návrhu na jmenování děkana/děkanky podle § 27, odst. 1, písm.g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách (dále jen zákona) probíhá formou voleb. Volby vyhlašuje, harmonogram průběhu voleb a tříčlennou volební komisi jmenuje akademický senát nejpozději 90 dní před koncem funkčního období. Prof. J. Zima získal celkem 24 hlasů a byl zvolen kandidátem na funkci děkana. Akademický senát na základě této volby požádá JM rektora Univerzity Karlovy o jmenování prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. děkanem Přírodovědecké fakulty UK i na druhé funkční období od 5.12. 2020

Jmenování prof

Návrh na jmenování profesorem se stanoviskem KR předloží rektor UK k rozhodnutí Vědecké radě UK (dále jen VR UK). Vyskytnou-li se v průběhu projednávání návrhů na jmenování docentem i profesorem jakékoliv pochybnosti věcného charakteru, vyzve rektor UK písemně děkana příslušné fakulty, aby se k návrhu vyjádřil • doporučení děkana k zahájení řízení, na jmenování uchazeče profesorem v oboru profesorského řízení. Doporučuje se vyzvat 2-4 profesory téhož nebo příbuzného oboru k vypracování odborného stanoviska k zahájení řízení ke jmenování profesorem

Rektor může požádat děkana fakulty, na níž řízení probíhalo, o doplnění údajů potřebných k dalšímu posouzení návrhu. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje. Čl. 13. Rektor návrh na jmenování profesorem předloží bez průtahů vědecké radě univerzity Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů: 14.6.2011: 1/2010: Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP: 1.1.2010: 4/2008: Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy: 16.12.200 Jmenování děkana Fakulty pedagogické se o několik dnů se odsouvá. Místo dnešního dne se rozhodl Akademický senát FP provést slavnostní akt ve čtvrtek 30. 12. 2004, kdy rektor TUL Vojtěch Konopa uvede včera zvoleného Miloše Rabana do funkce na příští tři roky. Ke změně data došlo čistě z organizačních důvodů. stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana (max. 3 normostrany) Přihlášky se podávají do úterý 29. října 2019 do 12:00. Volební komise bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze jména kandidátů na jmenování děkanem, jejich životopisy a.

jmenování a odvolávání členů vědecké rady a disciplinární komise, dlouhodobý záměr fakulty, volí děkana fakulty, usnáší se k aktuálnímu dění na fakultě, univerzitě i ve společnosti (2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo vědecké radě vysoké školy, má-li akreditaci. vyhlásí nový termín konání řízení o návrhu na jmenování děkanem) termín vyhotovení zápisu o provedeném řízení - pátek 30.10. 2009 termín odeslání návrhu na jmenování děkana rektorovi - pondělí 2.11.2009 Schváleno AS FF UP dne 22.06.2009 Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc., předseda AS FF U

Děkan - Wikipedi

Zahájení řízení ke jmenování profesorem musí být navíc ve smyslu Zákona o vysokých školách (dále jen ZVŠ) a Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem UK podpořeno alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo může být zahájeno na návrh děkana podaný. 2. Tímto příkazem se ruší příkaz děkana FZV-PD-01/16 Jmenování škodní komise FZV UP ze dne 08. 03. 2016. V Olomouci dne 03. 06. 2016 doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouc 10. 2016 pod sp.zn.: 22 A 154/2016, které skončilo vydáním rozhodnutí, ve kterém je rektor povinen rozhodnout ve věci jmenování kandidáta na děkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava na základě návrhu fakultního senátu na jmenování schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty; vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany; rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracoviš

g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty Pokud děkan námitkám nevyhoví, předá je k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí děkana, respektive rektora, musí být odůvodněno. (2) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat do 30 dnů námitky, o nichž rozhoduje rektor. Rozhodnutí rektora je konečné c) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání Vědecké rady LF MU a Disciplinární komise. d) usnáší se o návrhu na jmenování děkana o návrhu na jeho odvolání z funkce. (9) AS LF MU se zejména k: a) návrhum nových studijních programu fakulty, b) záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Ekonomické fakultě TUL Jméno Funkce Datum Podpis Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 28.1.2020 Právní kontrola: Mgr. Barbora Zajícová právník 28.1.2020 Odborný pracovník

Kandidáti na funkci děkana ESF MU a jejich volební

Video: Volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty strojní

Akademický senát - Wikipedi

Vyhlášení voleb děkana 2019 (formát PDF, 213 kB) Organizace voleb děkana (formát PDF, 139 kB) Zápisy volební komise Protokol o hlasování pro návrh na jmenování děkana Ekonomické fakulty (formát PDF, 3,5 MB) Přeskočit patičku. Zápisy z jednání. Kolegium děkana Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem , jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vchází do roku

Příkazy a směrnice děkana Matematicko-fyzikální fakult

Vyhlášení voleb návrhu na jmenování děkana Fakulty filozofické UPA pro funkční období 2019 - 2023 . 6. 5. 2019. V říjnu t. r. vyprší funkční období stávajícího děkana naší fakulty, a proto akademický senát fakulty vyhlašuje nové volby na funkční období 2019 - 2023. Návrhy kandidátů včetně písemného souhlasu. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty; vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě apod. Zasedání. Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná Dále senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, a má právo se vyjadřovat k řadě záležitostí souvisejících s fungováním fakulty. Členové A jmenování zahajuje, nebo členem vědecké rady jiné fakulty VUT, nebo členem VR VUT. 3. Děkan do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, připraví návrh na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů Opatření děkana č. 12 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty + Příloha č. 1 - Jmenování dílčích inventarizačních komisí k provedení fyzické inventarizace v roce 2015: pdf: 04.12.2015: Alena Votýpková: Opatření děkana č. 11/2015 - Změna opatření děkana.

Jmenování děkana Fakulty financí a účetnictví - Vysoká

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze 2 Čl. 2 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů Jmenování děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dne 27. března 2017 rektor OU prof. Jan Lata na návrh AS LF jmenoval děkanem fakulty doc. Arnošta Martínka.. Zveřejněno / aktualizováno: 29

Plzeň CZ | Akademický senát fakulty designu a umění zvolilDěkanem ostravské filozofické fakulty bude historik RobertFD Volby děkana | ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Do čela Fakulty chemicko-technologické jmenován profesor Petr Kalenda. Funkce děkana se ujímá 3. dubna 2015. Nového děkana jmenoval do funkce od 3. dubna na čtyřleté období rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., na základě provedené volby v Akademickém senátu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, která se konala 21. ledna 2015, kde. Rozhodnutí děkana č. 19/2020 Standardy tvůrčí činnosti na PdF Preambule Na základě Vnitřního mzdového předpisu UHK, účinného od 1. Jmenování členů komisí Rady pro vnitřní hodnocení PdF UHK ze dne 11. 5. 2020 se vydávají tyto minimální standardy tvůrčí činnosti akademických pracovníků na PdF UHK PEF - AS Jmenování děkana - 2014-01-28. Česká zemědělská univerzita v Praze. Home PEF - AS Jmenování děkana - 2014-01-28. Sort order. Default Photo title, A → Z Photo title, Z → A Date created, new → old Date. Rozhodnutí děkana č. 02/2017: zde: Jmenování členů majetkové, likvidační a škodní komise Rozhodnutí děkana č. 22/2016: zde: Zakázky doplňkové činnosti (DoČ) na FROV JU: Rozhodnutí děkana č. 21/2016: zde: Dovolená na zotavenou: Rozhodnutí děkana č. 04/2016: zde: Propagace a webové stránky FROV JU Rozhodnutí děkana. Sekretariát děkana zajišťuje chod kanceláře děkana a tajemnice fakulty. Provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana, mimo jiné zprostředkovává jednání děkana se zaměstnanci a organizacemi, zajištuje evidenci vnitřních předpisů a vnitřních norem děkana, eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana nebo. b) volí děkana z profesorů a docentů fakulty a odvolává jej z funkce, c) vyslovuje souhlas s návrhy děkana na jmenování proděkanů, d) projednává zřizování vědeckých, pedagogických, vývojových, hospodářských a informačních pracovišť a účelových zařízení fakulty

 • Eta canada.
 • Rak a vodnář.
 • Mayové zajímavosti.
 • Starý kůň a zuby.
 • Mašle na vánoční stromeček.
 • Daň z hazardu 2018.
 • Nejsledovanější české písně na youtube.
 • Top drogerie teta.
 • Policejní vrtulník aktuálně.
 • Písečná pláž poreč.
 • Joga při kojení.
 • Mauricius oblasti.
 • Pohádka o narození ježíška pro děti.
 • Diamantová fréza na obklady.
 • Žáci s spu.
 • Titanic herci.
 • Typický ital.
 • Abercrombie & fitch.
 • Endometrioza strava.
 • Most se zamky.
 • Vana walk in.
 • Bodavá bolest hlavy.
 • Zákaz jízdy kamionů slovensko.
 • Regulační gen.
 • Avizo letectví a kosmonautika.
 • Bmw 140i prodej.
 • Mariánské lázně hotel hvězda.
 • Systém common rail.
 • Ps líbíš se mi.
 • Pražské stavební předpisy doc.
 • Kvíz pro děti pohádky.
 • Samsung 50 mu6172.
 • Lego duplo 10577.
 • Platy lékařů 2020.
 • Anomaly pc.
 • Pronájem domu šestajovice.
 • Plavby po dunaji gabčíkovo.
 • Salát z červeného zelí s jogurtem.
 • Hromadné sms zdarma.
 • The oberoi beach resort sahl hasheesh.
 • Kríové.