Home

Sociální služby pro osoby bez přístřeší

I těm osobám bez přístřeší, které žijí na ulici se ale věnují sociální pracovníci. V rámci činnosti terénních programů, které jsou neziskovými organizacemi realizovány, objíždějí terénní pracovníci lokality a místa, kde se bezdomovci zdržují, a nabízejí jim jednotlivé sociální služby dle jejich. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek a omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života Terénní programy pro osoby bez přístřeší. Terénní programy jsou zaměřeny na vyhledávání potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento druh poskytované služby umožní kontakt s lidmi, kteří sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc

Definice osoby bez přístřeší stále není zakotvena v žádném zákoně. Zákon o sociálních službách popisuje služby azylového domu a noclehárny, které jsou určené pro osoby bez přístřeší, opomíjí však tuto cílovou skupinu charakterizovat Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života Osobám bez přístřeší je zajištěno přenocování a využití podmínek pro osobní hygienu, včetně poskytnutí úklidu a ložního prádla. Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálního vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji. Díl 4 Služby sociální prevence § 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Člověk bez domova neboli bezdomovec je někdo, kdo nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné ve velkých městech a většinou je spolu s dalšími negativními faktory doprovázeno sociální izolovaností a psychickým i fyzickým. Na základě rozhodnutí vedení města Havířova o okamžitém zajištění krizové (nouzové) ubytovny pro osoby bez přístřeší nakažené Covidem-19 nebo pro osoby v preventivní karanténě v objektu NDC, na ul. Hřbitovní 2, je provoz služby NDC, od 29. 10. 2020 až do odvolání přesunut do objektu služby KPC, na ul osoby starší 18 let bez přístřeší. 8 lůžek pro muže. 4 lůžka pro ženy. Nízkoprahové. denní centrum. 733 536 437. osoby starší 18 let bez přístřeší. 12 míst. Sociální rehabilitace. 703 187 850. osoby starší 18 let bez přístřeší. 12 tréninkových. pracovních míst. Terénní programy. 730 183 894. osoby 7-80 let. Sociální rehabilitace je pro osoby bez přístřeší realizována formou docházky do zařízení, případě v přirozeném prostředí uživatelů. Cílem služeb je posilovat u lidí bez domova pracovní návyky, poskytovat pracovní terapie a rozvíjet jejich dovednosti, které uplatní v zaměstnání, případně při hledání. poskytnutí informací, popř. dopomoc při podání žádosti do domovů pro seniory poskytnutí informací o dávkách státní sociální podpory ve vztahu k onemocnění pomoc při vyřizování žádostí na úřadech u osamělých osob pomoc při zajištění ubytovny, azylového domu pro osoby bez přístřeší

Sociální služby - MPSV Portá

vatele návykových látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způ-sobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně 4. Muž Osoby bez přístřeší. Obyvatel squatu. 5. Muž Osoby bez přístřeší. Bývalý klient sociální služby Střediska Naděje, v době dotazování byl týden ubytovaný na ubytovně. 6. Muž Osoby bez přístřeší. Osoby ohrožené závislostmi. Muž žije na ulici. Přespává v podchodu. 7. Muž Osoby bez přístřeší. Osoby.

Noclehárna pro osoby bez přístřeší byla na lodi Hermes otevřena 1.2.2007. Noclehárna na lodi Hermes je od svého počátku mezi potencionální klientelou jednou z nejvyhledávanějších sociálních služeb svého druhu v hlavním městě Praze Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují Azylové zařízení a Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Azylový dům; Hornomlýnská 3712, 760 01 Zlín Kontaktní údaje: Adresa: Hornomlýnská 3712, 76001, Zlín Telefon: +420 577 432 383 (Azylový dům) +577 430 011 (kancelář sociální pracovnice) E-mail: socsluzby.cckzlin@volny.cz Vedoucí služby pro koho je sluŽba urČena? Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna jsou ambulantní sociální služby, které nabízejí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Jirkov je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu, podporovat je v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti Centrum sociálních služeb Praha (dále jen CSSP) poskytuje terénní sociální služby formou různých terénních programů od roku 2001. Projekt se zaměřuje na vznik nového terénního programu na území hl. m. Prahy pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím. V rámci projektu bude vytvořeno zázemí a pořízeny 3 speciálně upraven Azylový dům Betlém Cheb. Registrovaná sociální služba č. 4882516. Adresa pro osoby bez přístřeší: Koželužská 19, Cheb 350 02 Adresa pro rodiny s dětmi: K nábřeží 14, Cheb 350 02 Kontakt: 731 433 007, 731 433 09 Pro osoby s duševním onemocněním, jejich rodiče, partnery, pečovatele, děti či osoby blízké, je důležité a posilující, aby se, kromě podpory sociálních a souvisejících služeb, mohli vzájemně neformálně setkávat a sdílet své příběhy, zkušenosti, nebo se zaobírat aktivitami, které jim napomohou k udržení kvality života, posílí stabilizaci zdravotního stavu.

Sociální služby města Havířova Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší. Poskytnutí zázemí a podpory osobám bez přístřeší při řešení jejich obtížné životní situace. Adresa: Hřbitovní 168/2, Havířov-Šumbark Telefon: 596 811 405 E-mail: ndc@ssmh.c Informace pro zájemce o služby. Aktuality; Služby pro seniory; Služby pro osoby s postižením; Pomoc v krizi; Služby pro rodiny, děti, mládež; Služby pro osoby bez přístřeší; Služby pro duševně nemocné; Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí; Příspěvky, dávky, pomoc v nouzi; Síť sociálních služe

Terénní programy pro osoby bez přístřeší - Centrum

2007/20998-223 Poskytování sociálních služeb cílové

 1. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zajišťují poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat lidem bez přístřeší denní zázemí v bezpečném prostředí, nabízet individuální podporu v nepříznivé životní a sociální situaci a usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životě osob bez přístřeší
 3. chod organizací poskytujících sociální služby, vybrala jsem si téma své diplomové práce Zákon o sociálních službách v praxi - Sociální služby pro osoby bez přístřeší pohledem jejich poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů v regionu Zlín. Vzhledem k tomu, že jsem v
 4. Sociální služby pro osoby bez přístřeší pomáhají celoročně Zimní měsíce jsou obdobím, které lidé bez domova přežívají nejsložitěji, často jsou ohroženi na zdraví, mnohdy i životě

Zákon o sociálních službách - sociální služby

Městská část Praha 1 pro rok 2020 vyhlásila dotační program pro oblast sociálních péče a zdravotnictví, který je rozdělen do tří témat: A. Sociální oblast Podpořeny mohou být především následující sociální služby: 1. Služby sociální prevence 1.1 Rodiny s dětmi1.2 Osoby bez přístřeší1.3 Osoby s chronickým duševním onemocněním1.4 Osoby s mentálním. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných a psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života Azylový dům pro muže, o. p. s. tak ve svých činnostech pokračuje samostatně. V roce 2006 jsme rozšířili poskytované sociální služby o Nízkoprahové denní centrum ADAM, které je určeno pro osoby bez přístřeší - muže i ženy. V roce 2007 přibyla do služeb také Noclehárna pro muže. Ta byla k 1. 1

Lidé Dobré vůle - Charita BerounArmáda Spásy Adelante - Ostrava - Armáda Spásy - ADELANTE

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. sociálnímu vyloučení. Právě těmto lidem by měly pomoci sociální služby. Sociální služby jsou pro osoby bez domova velkou oporou. Proto jsem se problematice sociálních služeb rozhodla věnovat ve své diplomové práci. Diplomová práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou Pro koho je služba určena: • Oběti domácího násilí • Oběti trestné činnosti • Osoby bez přístřeší • Osoby v krizi • Rodiny s dítětem/dětmi • Etnické menšiny. Mezi zásady poskytování služby patří: • Bezpečné prostředí • Respekt k individualitě a volbě klienta • Anonymita a mlčenlivost • Rovný.

Noclehárna Dům sociální prevence, Podnásepn

Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým

Zákon o sociálních službách - Díl 4 - Služby sociální

Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a připravuje podklady pro sociální komisi a zastává funkci tajemníka Městská charita Plzeň. Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Tel: 377 455 043 E-mail: ~.qs-3bkaovjGKc93ikmYZhaa8km Terénní práce na Šluknovsku - sociální služby Terénní práce na Šluknovsku Základní činnosti Cílová skupina Kontakt Pověření ÚK PROJEKTY Pobytová služba pro osoby bez přístřeší, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku • Zázemí pro osobní hygienu má být vhodné taktéž pro osoby imobilní, anebo pro osoby s kompenzačními pomůckami. • Fakultativní (nepovinné) služby v oblasti osobní hygieny: sociální šatník, praní prádla. Tyto služby mohou být za úhradu dle podmínek poskytovatele. b

Pomoc v nouzi – Wikipedie

Bezdomovec - Wikipedi

K 1. 1. 2003 byla zřízena příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy a služba Azylové domy je jednou ze služeb, které organizace poskytuje. Dům humanity pro poskytování svých služeb využívá objekt v Dubické ulici č. p. 931 v České Lípě, který je ve vlastnictví města Česká Lípa Druh sociální služby Převažující cílová skupina Region § 57 azylové domy: osoby bez přístřeší: Broumovsko, Rychnovsko, Královéhradecko, Trutnovsko § 57 azylové domy: rodiny s dítětem/dětmi: Královéhradecko, Trutnovsko, Náchodsko § 58 domy na půli cesty: osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo.

Sociální služby města Havířova - SSM

 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ OSTRAVA Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví: Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastní možnosti a.
 2. Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz. Nalezené služby - lidé bez domova.
 3. Registr poskytovatelů sociálních služeb - hledání poskytovatele sociální služby. Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky. Portál MPSV | MPSV | Formuláře; Hlavní stránka | Vyhledání služby; Přeskočit formulář výběrových kriterií a jít na výsledky hledání..
 4. V rámci obvyklých zimních opatření bude opět v provozu Centrální dispečink, který v režimu 24/7 zprostředkovává lidem bez přístřeší sociální služby, propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření a eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení v síti
 5. Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace statutárního města Chomutova a vznikly 1.1.1993 s cílem poskytovat a zabezpečovat sociální, poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší, zajišťování péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 6. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. PRAMEN O. S. Adresa: Tyršova 194, 256 01 Benešo
 7. Naše služby jsou určeny pro: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále pro imigranty a azylanty, pro oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti, dále pro osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.

Sociální služby města svitavy svitavy

 1. Sociální služby pro osoby ohrožené závislostí, osoby závislé a jejich rodinné příslušníky v Orlové Středisko bude lidem bez přístřeší poskytovat prostor k vykonání hygieny, očisty oděvů a jednoduchého potravinového servisu (nápoj, instantní polévka). Vstup je zpoplatněn částkou 10,-Kč (případně pomoc.
 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tel.: 737 264 843, 732 345 215 Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, Terénní programy. Tel.: 731 557 638 Lidé bez domova
 3. Kontaktní centrum pro lidi bez přístřeší na Vlhké bude mít nový vstup z Koliště Díky kontaktnímu centru pro lidi bez přístřeší na ulici Vlhké, které vybudovalo město Brno a provozuje jej nezisková organizace Společnost Podané ruce, se podařilo zajistit základní péči o stovky osob
 4. Terénní sociální služby pro muže a ženy bez domova Cílová skupina. Muži a ženy ve věku 18 a více let; Osoby v krizi, osoby bez přístřeší nacházející se na území města Litoměřice; Službu nelze poskytovat: Osobám agresivní
 5. Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší. Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně pomáhá lidem bez domova již od roku 1994. V té době se jednalo o ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany, a sociální služby tehdy byly teprve v kolébce
 6. VZ36 - Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší - Hradecko Přejít k obsahu. Podporujeme vaši budoucnost. Programy. OP Zaměstnanost 2014-2020. Aktuality; Akce. Akce řídicího orgánu; Úvěry pro sociální podnikatele; Harmonogram výzev; Projekty; Produkty

Mimořádná opatření pro pobytové sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě), od 21. 10. rozšíření činnosti nocleháren pro osoby bez přístřeší Sociální služby Chomutov opět zprovozňují krizovou linku. pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů Chomutova na tel.: + 420 601 002 020. HLEDÁME DOBROVOLNÍKY. Stále hledáme dobrovolníky pro pomoc . v našich službách. Zájemci volejte na tel.: + 420 728 842 114 . SOS DOPRAVA. Ode dne 20. 10 Leták MSKSP, který je dispozici v zařízeních CSS, p. o., která poskytují své služby osobám bez přístřeší, dále v poradně Socio-info centra, Koliště 19, Brno a v Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB

Hrnčířské trhy - Farní charita Beroun

Centrum pro osoby bez přístřeší v lokalitě Vlhká provozovatel: Společnost Podané ruce o.p.s. Služba bude provozována v modulárním systému osmi buněk o půdorysu 10 x 12 m, v němž budou toalety a sprchy pro osoby bez domova, denní místnost s kuchyňkou a zázemí pro sociální pracovníky Poskytování sociální služby. Pro každou sociální uvedenou na formuláři Výkaz sociální služby je nutno uvést: informace o službě, informace o formách jejího poskytování, informace o poskytnutých činnostech, náklady a výnosy.. Zajištění stravování Podle druhu sociální služby aplikace vyžaduje vyplnit příslušné informace o způsobu zajištění stravování. Charita Český Těšín. Mírová 1684/8 737 01 Český Těšín Tel: 734 167 725 E-mail: 4gsyQOQ90lxI-3ia95prRb~lW5p Osoby v krizi Jaké sociální služby mohu využívat? Když potřebuji poradit Poradenské služby - mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro osoby s dlouhodobými finančními obtížemi, pro oběti domácího násilí, pro osoby závislé na. Sociální služby; osoby v domě na půli cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu, ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese, ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě, žadatelé o azyl v.

Sociální poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, kde uživatelé získají potřebné informace a odborné rady. Pro koho je naše služba určena: rodina v nepříznivé situaci senioři v nepříznivé situaci osoby oslabené zdravotním postižením osoby bez přístřeší Židenická kasárna: Lidé bez domova tu získají péči i v následujících dvou letech. 11. listopad 2020. Základní hygiena, ošacení, stravování nebo sociální zázemí. Takové služby od jara poskytuje lidem bez domova Spolek křesťanské pomoci Bučovice v někdejších židenických kasárnách. Denně se postará o zhruba 50. Sociální služby města Velké Meziříčí - Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí; Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace - Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták; Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace - Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk. uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života

Mrazivé počasí vyhnalo lidi bez domova z ulic do teplaDům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých

Pro osoby bez přístřeší poskytujeme komplex na sebe navazujících a doplňujících se služeb. Služby sociální prevence vytváří takové podmínky, aby se uživatelé byli schopni a ochotni podílet na řešení svých problémů, poskytují jim podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace a současně zmírňují negativní dopady bezdomovectví na společnost en sk s centrum pro osoby bez přístřeší; Osoby ohrožené Hřbitovní 2, 736 01 Havířov-Šumbark. Zobrazit mapu. Sociální služby města Havířova Pemyslova 1618/12, 736 01 Havov - Podles Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335 E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz.

3. Poslání služby. Osobám bez přístřeší pomáhat překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhat zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 4. Cílová skupina. Osoby bez přístřeší Služby sociální péče Podobně fungují také domovy pro osoby se zdravotním postižením, Nízkoprahová denní centra poskytují podporu lidem bez přístřeší zejména v oblasti poskytnutí podmínek pro hygienu, zajištění stravy a uplatňování jejich práv a zájmů

Terénní program pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Staráme se o osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené, rodiny i seniory, kteří se nečekaně ocitli v nouzi. Řešíme s nimi dluhovou problematiku, komunikaci s úřady i osobní, zdravotní a psychické problémy Muži bez přístřeší starší 18 let, kteří chtějí svou nepříznivou životní situaci řešit a při sebe obslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby. Nepříznivá sociální situace je momentální životní situace člověka, který je z důvodu neuspokojivého stavu v některé oblasti života ohrožen sociálním.

Sociální péče | Praha 3

Video: Služby pro osoby bez přístřeší - Hradec Králové Regio

Loď Hermes znovu přijímá lidi bez domova - AktuálněPečovatelská služba Dvůr Králové n/L - Hlavní stránkaLovosice - nadeje

Osoby bez přístřeší , osoby v krizi a osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené. Provozní doba: Žežická 193, 261 01 Příbram VII Dana Pikrtová tel.: 326 531 943, 733 186 644 e-mail: klubdemka@gmail.com Služby: Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - ambulantní (bez. - nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší), - hmotná nouze . Činnosti zdravotně-sociálního pracovníka: - Poskytuje základní sociální poradenství (v souvislosti s onemocněním nebo případných následků vzniklých z onemocnění) Pro koho je služba určena: muži a ženy bez přístřeší starší 18 let Charakteristika služby: nabízíme základní sociální poradenství, možnost vykonání základní hygieny, poskytnutí ošacení z charitního šatníku - pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení - terénní programy pro osoby bez přístřeší - Loď Hermes - noclehárna, Nábř. kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7, tel. 77498679 Uživatelé: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi; Popis služby Uživateli a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky. K dispozici je hygienické zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k dispozici společné pračky a dále i sušárna

 • Krmení slepic pšenicí.
 • Komerční banka visa.
 • Hohensalzburg.
 • Bílý výtok z jednoho prsu.
 • Reklamace provedených prací vzor.
 • Vinná réva postřiky.
 • Seznamka pro děti do 15.
 • Coburg gotha.
 • Grub download.
 • Cushingův syndrom u psů léčba.
 • Skupina ac dc.
 • Hrad loket prohlídky.
 • Teorie velkého třesku stroj času.
 • Švédsko wiki.
 • Rovnátka na rozšíření čelisti.
 • Brojler ross.
 • Tesco leták brno.
 • Hospůdka v parku praha 9.
 • Hubble pictures.
 • Chemické havárie ve světě.
 • Pracovní agentura norsko.
 • 1 dcl na g.
 • Brouseni retezu na pilu.
 • Policejní školy čr.
 • Nezobrazuje se usb disk.
 • Předvolba 334.
 • Nejlevnější golfové členství 2019.
 • Systém common rail.
 • Nejlepší parfémy pro muže 2018.
 • Orlice vodácký průvodce.
 • Metronidazolum.
 • Falanga spanelsko.
 • Brankářské kalhoty fotbal.
 • Slovenská slovíčka.
 • Pila na ytong hornbach.
 • Blogerky roku.
 • E koloběžky.
 • Cviky na vnitřní stranu stehen posilovna.
 • Amarant příprava.
 • Historické snímky prahy.
 • Ps líbíš se mi.