Home

Aktivace dlouhodobého majetku 2021

587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku; 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku; Účtujeme zde o aktivaci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní výrobou. Náběh nákladů na výrobu se během účetního období účtuje na nákladové účty 5xx. Aktivací majetku dojde k převedení takto. Převod dlouhodobého hmotného majetku z osobního užívání do podnikání Při vkladu osobního majetku do podnikání se tento majetek zaúčtuje na účty MD 022/D 491 - Účet individuálního podnikatele. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku Z účtování je zřejmé, že u dlouhodobého majetku nedochází ke spotřebě. 506 - Aktivace dlouhodobého majetku Účet 506 se použije při zhotovení majetku ve vlastní režii (tj. svépomocí). Náklady, které účetní jednotka vynaložila např. na materiál, služby, mzdy se prostřednictvím účtu 506 aktivuje do ceny investice, případně do ceny drobného majetku. Účtuje se na základě interního.

7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 8 Aktivace oběžného majetku 507 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 Opravy a udržování 511 120 000 000,00 120 000 000,00 11 Cestovné 512 5 500 000,00 5 500 000,00 12 Náklady na reprezentaci 513 1 200 000,00 1 200 000,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 51 Metodický pokyn č.j.: MSMT-35975/2018 6 Ocenění dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku. Ocenění dlouhodobého majetku nesmí nabývat nulové hodnoty. V případě bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku oceněného nulovou hodnotou přecení účetn Směrnice č. 1/2018 Směrnice o evidenci, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy Aktivace technického zhodnocení po ukončení 044/506. dlouhodobého majetku do nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých druhů. Aktivace vnitropodnikových služeb - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad: 042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042, 131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 58 Aktivace se můľe týkat tvorby dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, materiálu i sluľeb. Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 novou strukturu a ve směrné účtové osnově (příloha č. 4 vyhláąky) jsou v účtové třídě 6 - Výnosy jiľ jen účtové skupiny: 60 - Trľby za vlastní výkony. 64 - Jiné provozní.

Účetnictví pro začátečníky - 11

 1. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem
 2. 3. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku O aktivaci dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku. Příklad
 3. Ve prospěch účtů 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041 a 042. 3.5. Ve prospěch účtu 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se.
 4. Aktivace majetku vytvořeného vlastní činností Budova se staví už dva roky, po zahrnutí mzdových nákladů do aktivace dlouhodobého majetku daného roku bych se ale dostala do situace, že by mi narostly výnosy. Ke konci daného roku ještě budova nebude zařazena do užívání a tudíž nebudu ještě odepisovat

Účtování dlouhodobého hmotného majetku - Portál POHOD

Aktivace, která obsahuje aktivované náklady, například vlastní činností podniku vytvořený dlouhodobý majetek. Náklady tak ovlivňují zisk až při spotřebě majetku (např. prostřednictvím odpisů) a ne v době jejich vynaložení v daném období. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; 28.12.2018. 0. JÁ. Tomáš Líbal: Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku - příklady 5 Příklad 4 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a inventarizaní rozdíly . TEXT K MD D 1. VÚD - likvidací vyřazený počítač a) zůstatková cena b) pořizovací cena 3 000 42 000 551 082 082 022 2 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 8 507 aktivace oběžného majetku 13 pořízení dlouhodobého majetku 66 529 928 14 odpisy dlouhodobého majetku 28 171 000 Odpisový plán organizace na rok 2018 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovanéh Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč Název příspěvkové organizace: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace Číslo organizace: 1501 IČO: 00360210 Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 585 - Aktivace materiálu a zboží 6 -Aktivace vnitropodnikových služeb 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 59 - Dan z příjmů, převodové úþty a rezerva na daň z příjmů 591 - Daň z příjmů splatná 592 - Daň z příjmů odložen

506 - Aktivace dlouhodobého majetku :: v účetnictví

 1. 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální.
 2. 67 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 68 64 74 783 225 000 230 000 69 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 70 642 jiné pokuty a penále 71 643 výnosy z odepsaných pohledávek 72 644 výnosy z prodeje materiálu 73 645 vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku 74 646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku 75 647 výnosy z.
 3. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku dodavatelsky Při pořízení dlouhodobého majetku koupí dochází k jeho ocenění tzv. pořizovací cenou, do které vstupují i vedlejší pořizovací náklady, například doprava či montáž dlouhodobého majetku. Naopak zaškolení obsluhy stroje již není součástí vedlejších.
 4. Aktivace dlouhodobého majetku Osobní náklady Mzdové náklady Odpisy dlouhodobého majetku 24. Prodaný dlouhodobý majetek 25. Prodané cenné papíry a podíly 26. Prodaný materiál 27. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace 2018 Last modified by
 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 60 372,00 45 569,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. 12/2018 (v Kč).

Účet 586 Aktivace vnitropodnikových služe

506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 51 - Služby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 52 - Osobní náklady 521 - Mzdové náklad aktivace dlouhodobého hmotného majetku 030X 000X 0 0 0 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 031X 001X 0 0 0 ostatní 0 0 0 507 0 0 0 Roní rozpoet -podrobný rozpis rozpotu na rok 2018 / v Kč zaokrouhleno na tis. Kč - bez deset. místa / A.Náklady celkem - útová tř. aktivace dlouhodobého majetku aktivace obéžného majetku zména stavu zásob vlastni výroby opravy a udržováni cestovné návrh stiednédobého výhledu pro období 2018-2020 - úprava Stiední prúmyslová škola stavební , Liberec 1 1420 1 790 000 590 0 1 200 oo 2 145 000 1 300 00 OO 5 00 700 00 18 894 47 13 853 1 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku 022 - samostatné movité věci 221 - běžný účet 343 - daň z přidané hodnoty 346 - závazek z přijaté dotace 378 - jiné pohledávky. DAŇOVÉ ODPISY Jitka 12.6.2018 (13.26) Dobrý den 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 11 085,00 5 782,00 13. Mzdové náklady 521 6 000,00 5 000,00 14

Vÿnosy z prod* dlcuhcdobého nehmotného majetku 14 . Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromé pozemkú 15. Výnosy z prodeje pozemkü . terpáni fondú 16 17 . Ostatní výnosy z tinnosti Finantni výnosy Vÿnosy z prodeje cenných papírù a podflú IJroky 2. 3. Kurzové zisky . Výnosy z precenéni (eálnou hodnotou 4 609 641 642. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku. 8. Aktivace materiálu a zboží. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ; V poli Částka v cizí měně zadejte měnu a kurz. Poté zvolte záložku Položky faktury, kde je možné částku v cizí měně rozepsat na základ a DPH 62 - Aktivace: nově nahrazeno skupinou 58; 68 - Mimořádné výnosy: zrušeno; Zrušení vykazování zřizovacích výdajů. Novela vyhlášky přinesla zrušení vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku, protože nesplňují stanovená kritéria pro vykazování majetku 2003 551/003 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku neuvedené na účtech 551/001 a 551/002 551/004 - Odpis zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v důsledku fyzické likvidace 551/005 - Odpisy majetku v zástavě 551/006 - Odpisy technického zhodnocení na majetku vyloučeném z odpisování a na. 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 080,00 9. Cestovné 512 2 663,00 1 209,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 157 641,14 140 653,00 13. Mzdové náklady 521 1.

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a

Sestaveno k: 31.12.2018 (v KC, s presností na dvé desetinná místa) Okamžik sestavení: 30.1.2019 10:33:15 MINULÉ ÚCETNí OBDOPL Hlavní tinnost Hosp. tinnost Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z tinnosti Spotteba materiálu Spotieba energie Spotteba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku aktivace dlouhodobého majetku aktivace obéžného majetku zména stavu zásob vJastni vyroby opravy a udržov n cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganiza¿mch sluzeb ostatni služby mzdov n klady zakonné sociálni pojisténi jiné sociálni pojišténl zákonné sociálni náklady 27. 2

Rozpočet roku 2018 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 28.3.2018. Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 28 mil. Kč Vyřazení dlouhodobého majetku se provádí na základě protokolu o vyřazení majetku (který je generován programovým modulem Majetek). Výše uvedené ukázky vnitřních předpisů jsou pouze příklady, které se mohou v různých firmách lišit. Aktivace Vašeho účtu - nové přihlášení. 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 36 550,46- 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 5 009 869,42 15 477,23 3 834 370,78 16 429,26 9.Cestovné 512 17 192,75 6 182,2

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 4 083,00 628,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 3 246 269,84 2 515 416,63 13. Mzdové náklady 521 1 475 745,00. 506 Aktivace dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 507 Aktivace oběžného majetku 0,00 0,00 0,00 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 1 000 000,00 20 000,00 1 020 000,00 512 Cestovné 40 000,00 0,00 40 000,00 513 Náklady na reprezentaci 14 000,00 0,00 14 000,0

7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0 0 8 Aktivace oběžného majetku 507 0 0 Období: 31. 12. 2018 Částky v tisících Kč 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 550 1 596 37 Ostatní náklady z činnosti 549 910 940 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 0 10 272. 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 851 915,46 36 444,70 9. Cestovné 512 688,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 129 129,09 502 471,23 13. Mzdové náklady 521. 2.1.3 Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku a jeho zařazení do užívání 2.1.5 Poskytování záloh na pořízení dlouhodobého majetku 2.1.6 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2.1.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku 0 8. 507 aktivace oběžného majetku 0 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby 0 10. 51 Služby 5 967 970 6 384 259 4 749 987 11. 511 opravy a udržování 1 756 409 2 386 443 1 092 000 12. 512 cestovné 98 394 44 880 45 000 13. 513 náklady na reprezentaci 3 315 6 292 10 000 14. 516 aktivace. 96 A.VIII. 57 Aktivace 0 0,00 97 A.VIII.35. 571 Aktivace materiálu a zboží 0 0,00 98 A.VIII.36. 572 Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0,00 99 A.VIII.37. 573 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0 0,00 100 A.VIII.38 574 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0 0,00 91 A.VII. 58 Poskytnuté příspěvky 99 917 110,0

5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 531 788,54- 4 050,62 8.Opravy a udržování 511 6 906 808,22 47 005,40 5 009 869,42 15 477,23 9.Cestovné 512 10 819,05 17 192,75 10.Náklady na reprezentaci 513 6 431,00 10 473,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 6. 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 357 328,00 114 424,00 9.Cestovné 512 2 448,00 2 544,00 10.Náklady na reprezentaci 513 14 833,00 13 931,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 51 A.II II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 A.II.7 7. Změny stavu zásob vlastní činnosti 010 A.II.8 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorg. služeb 011 A.II.9 9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 A.III III. Osobní náklady 013 65 841 1 096 66 938 A.III.10 10. Mzdové náklady 014 48 078 806 48 88 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 20 098 143,76 10 178 099,75 9. Cestovné 512 36 410,62 41 054,00 10. Náklady na reprezentaci 513 82 499,50 56 971,00 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 2 196 502,07.

Otázky - účetní metody a postupy Otázky a odpovědi

2018 Schválený rozpočet roku 2019 Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 458 400 410 6 581 4 572 4 692 209 180 180 0 0 0 0 0 0 Rozpočet na rok 2020 v tis. 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výrob 2018 Schválený rozpočet roku 2019 Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 6 0 0 0 1 027 935 1 300 1 300 113 100 120 130 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby IČO: 0052464

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 20 A.II.x Aktivace 57 0 0 0 0 A.III. Osobní náklady 52 44368 44368 0 0 A.IV. Daně a poplatky: 18916 18352: 0 564: A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku 18514 17950 0 564 A.VI.24. Zůstatková cena prodaného majetku 0 A.VI.x. Ostatní 0 0 0 0. A.VII. a aktivace A.II 009 -1 098,56 -1 098,56 A.II.7 7. Změny stavu zásob vlastní činnosti 010 -333,01 -333,01 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorg. služeb A.II.8 011 -765,55 -765,55 A.II.9 9. Aktivace dlouhodobého majetku 012 A.III III. Osobní náklady 013 78 514,59 934,52 79 449,12 A.III.10 10

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majete

Příloha č. 3 Slevy na dani a daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů FO (2018) Příloha č. 4 Účtový rozvrh praktického lékaře Příloha č. 5 Vydaná faktura na zdravotní pojišťovnu majetku a ostatní pronájmy 30 % 600 000 Kč 300 000 Kč. 67 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 68 64 Ostatní výnosy 355,322 162,968 545,000 69 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 70 642 jiné pokuty a penále 71 643 výnosy z odepsaných pohledávek 72 644 výnosy z prodeje materiálu 73 645 vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku 74 646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou čísla řádk ů výkaz ů v ú četnictví Sysel 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby IČO: 00829137 Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč. 506 Aktivace dlouhodobého majetku -21 0-21 0 0 507 Aktivace oběžného majetku 00 00 508 Změna stavu nedokončené výroby 0 00 0 0 51 Služby 2 774 201 2 975 3 093 210 3 303 328 511 Opravy a udržování 487 77 565 700 80 780 215 Opravy a údržba nemovitostí - ostatní 350 63 413 620 50 670 257 512 Cestovné 82 0 82 85 0 85 3 Cestovné 0. Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet na rok 2018 I. Náklady z činnosti 50Spotřeba materiálu 501 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 51Opravy a. 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 650 000,06 578 112,80 9. Cestovné 512 20 390,00 26 106,00 10. Náklady na reprezentaci 513 7 532,00 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 421 810,51 399 383,64 13

506 Aktivace dlouhodobého majetku 7 0 507 Aktivace oběžného majetku 8 0 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 9 0 511 Opravy a udržování 10 6 500 000 Schválený plán nákladů a výnosů na rok 2018 Psychiatrické léčebny Šternberk Plán 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 980 000 2 810 000 334 780 000 2 810 000 0 0 334 580. 2018 Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 248 300 374 347 969 982 995 1 011 38 35 41 40 71 0 0 0 0 0 0 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby IČO: 6135727 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 21.11.2018 usnesením číslo 024/53R/2018 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 648 - Čerpání fondů. 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku -10 000 0 8. 507 aktivace oběžného majetku 0 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby 0 10. 51 Služby 1 184 752 836 471 808 223 11. 511 opravy a udržování 849 930 453 311 347 000 12. 512 cestovné 7 345 7 023 7 500 13. 513 náklady na reprezentaci 491 1 084 1 200 14. 516 aktivace.

změna Českých účetních standardů pro ÚSC, PO, SF a OS

2018 Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 1 804 2 019 2 099 2 096 709 790 760 760 66 90 80 80 0 0 0 0 0 0 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování. Na konci bodu 5.2.4. se doplňuje věta Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku podle bodu 5.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace. 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 13. Mzdové náklady 521 14. Zákonné sociální pojištění 524 15 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální. 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 2 148,00 2 149,6

Aktivace majetku vytvořeného vlastní činností DAUC

aktivace dlouhodobého majetku aktivace obèžného majetku zména stavu zásob vlastní výroby opravy a udržováni cestovné náklady na reprezentaci návrh strednédobého výhledu pro obdobi 2018-2020 Strední škola remesel a služeb, Jablonec nad Nisou u aza e -u tov t a 1440 4 230 00 1 350 1 500 1 200 oo 180 oo 2 670 00 500 oo 60 0 100 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obëžného majetku Zména stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Sestaveno k: 31.12.2018 (v KÖ, s pñesností na dvé desetinná místa) Výkaz zisku a ztráty Úõetní jednotka: Obec Tvarožná 00282731 Stránka Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obèžného majetku Zmèna stavu zásob vlastni výroby Opravy a udržováni Cestovné Béžné útet Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 16:39 ÚÖETNí OBDOBí MINULÉ 847 302,04 106 008,75 o,oo 106 008,75 106 008,75 o,oo o,oo 741 293,29 15 784,33 15 784,33 14 034,o 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 3 272 259,18 1 583 811,16 9.Cestovné 512 7 141,00 10 117,00 10.Náklady na reprezentaci 513 225 520,08 122 571,44 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 51

Nové účty a účetní předkontace od 1

58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 581 - Změna stavu nedokončené výroby 582 - Změna stavu polotovarů 583 - Změna stavu výrobků 584 - Změna stavu zvířat 585 - Aktivace materiálu a zboží 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 588 - Aktivace dlouhodobého. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12) A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18) A.

Změny v účtování od 1

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 406 747,00 63 114,00 9. Cestovné 512 5 840,00 8 244,00 10. Náklady na reprezentaci 513 8 391,00 5 856,00 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 187 097,47 222 511,62 13 aktivace dlouhodobého ma-etku aktivace obéŽného majetku zména stavu zásob vlastní výrob opravy a udržování cestovné náklad na reprezentaci aktivace vnitroor anizaéních služeb ostatni služb Osobni náklady 521 524 525 527 528 Danéa o 531 532 538 539 mzdové náklad zákonné sociální po'išténi jiné sociální pojištén Aktivace dlouhodobého hmotného majetku A.IX. Poskytnuté příspěvky Rozpočet provozních nákladů a výnosů na rok 2018 členství v institucích Rozpočet Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. na rok 2017 vychází z předpokládaných provozních nákladů pracoviště. V rámci přidělené provozní dotace je zohledněna podpora.

Umíte číst finanční výkazy? - 2

Zmëny stavu zásob vlastní ëinnosti a aktivace souëet A.ll.7. až A.ll.9. Zmëna stavu zásob vlastní öinnosti Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizaöních služeb 1, Aktivace dlouhodobého majetku Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištëní Ostatní sociální pojišténí Zákonné sociální náklad Identifikace dlouhodobého nehmotného majetku. Abychom mohli úspěšně zařadit majetek mezi výše uvedené položky, musí být splněny následující požadavky. První a základní podmínkou je nehmotná, nebo chcete-li nemateriální povaha zařazovaného majetku

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 Opravy a udržování 511 581 771,00 550 000,00 550 000,00 660 730,00 555 000,00 Cestovné 512 30 853,00 40 000,00 40 000,00 42 000,00 42 000,0 Aktivace dlouhodobého majetku Osobní náklady Mzdové náklady OdPiSY dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý majetek Prodané cenné papíry a podíly PFíloha k úðetní záv¿rce za období od 1. ðervna 2018 do 31. prosince 2018 Die S 30 vvhláškv 504/2002 Sb. odst. 1 a) Název úðetníjednotky: JIZERSKA, o.p.s..

Aktivace dlouhodobého majetku Prodané zboží Sestaveno k: 31.12.2018 (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa) Název položky 1 2 3 Výkaz zisku a ztráty P. V článku s názvem Co se účtuje do Výkazu zisku a ztráty dle Vyhlášky a ČÚS jsme Vás krátce informovali o změnách ve výkazu zisku a ztráty, které zapříčinila novela zákona o účetnictví a související vyhlášky. Hlavní změna je v oblasti účtování a souvisejícího vykazování změny stavu zásob vlastní činností a aktivace 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 2 527 261,64 1 885 446,63 9. Cestovné 512 5 322,00 6 307,00 10. Náklady na reprezentaci 513 68 359,00 82 529,00 11. Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12. Ostatní služby 518 2 221 587,98 1. Sestaveno k: 31 .12.2018 (v KÖ, s presností na dvé desetinná místa) Okamžik sestavení: 132.2019 16:32:11 Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z tinnosti Spotreba materiálu Spotieba energie Spotieba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obéŽného majetku Nadace méla k 31. prosinci 2018 nehmotný dlouhodobý majetek v celkové výši 290 tis. KE a umélecká díla v celkové výši 451 790 tis. l<ë. Krátkodobý majetek tvoFily k 31. prosinci 2018 Aktivace dlouhodobého majetku Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojišténí Ostatní sociální pojišt¿n Sestavený k 30.09.2018 (v Kö, s presností na dvé desetinná místa) Základní škola Zlatníky-Hodkovice Zlatník 41 , 25241 Zlatník -Hodkovice Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obezného majetku Zmëna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentac

 • Bd vypalovačka.
 • Srdce člověka kniha.
 • Olivy zajímavosti.
 • Padenie berlina 1949.
 • Psychické nemoci test.
 • Křižníkový tank.
 • Dlouhý kardigan.
 • Vysoky tlak ve 3 trimestru.
 • Maxi dress asos.
 • Kulečníkový stůl skládací.
 • Kódy nomenklatury celního sazebníku 2017.
 • Dodanění daňových odpočtů při zrušení životního pojištění.
 • Švédsko wiki.
 • Tranzistor schema.
 • Kostkovana kosile na svatbu.
 • Hry na téma egypt.
 • Hachiko wiki.
 • Obraceč sena agzat.
 • Celerové hranolky low carb.
 • Colin o donoghue filmy a televizní pořady.
 • Hnojení maku.
 • Travis willingham.
 • Rap oblečení.
 • Recenze hotel džbán.
 • Novy rok casove pasma.
 • Mayové zajímavosti.
 • Desolation peak cd.
 • Kmenové buňky vlasy diskuze.
 • Betonová zeď cena.
 • Šaty 60 léta půjčovna.
 • Horní uvozovk.
 • Hladovění diskuze.
 • Krém na papilomy.
 • Návaly horka krční páteř.
 • Sebastian il divo.
 • Sverige bygger pris.
 • Vikingové film herci.
 • Bone tomahawk csfd.
 • Roste kořenem vzhůru chutná namazaný když je hlad.
 • Dětské postýlky vyprodej.
 • Ztráta pigmentu na zádech.