Home

Mapa dřevin čr

Mapy a data - uhul.c

 1. Honitby ČR - stránka s metadaty: 29. červen 2020 20503 Druhová skladba: 5. leden 2017 37524 Popis výstupů specializovaného pracoviště fotogrammetrie a DPZ ÚHÚL na pobočce Frýdek-Místek: 18. červen 2018 10669 Poskytování dat: 29. červen 2020 43932 Pravidla MZe ČR: 26. březen 2014 1758
 2. Přehled CHKO. Na území České republiky bylo v letech 1955-2016 postupně vyhlášeno 26 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 10 761,11 km², což je více než rozloha Jihočeského kraje a tvoří tak 13,6 % rozlohy státu. Největší z nich je CHKO Beskydy (1 160 km²), nejmenší CHKO Blaník (40 km²), nejstarší CHKO Český ráj (od roku 1955) a nejmladší CHKO.
 3. Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska Řešený projekt má tři hlavní cíle: 1. Analyzovat stav a vývoj ohrožených druhů dřevin na území ČR
 4. Mapování výskytu vybraných druhů ryb v ČR. Mapování výskytu vybraných druhů rybovitých obratlovců probíhá ve spolupráci s AOPK ČR a Muzeem přírody Český ráj.Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných až po druhy invazní, u nichž nás zajímá i vliv na populace obojživelníků v místech jejich.
 5. Kůrovcová mapa je geografická vrstva vzniklá analýzou družicových snímků na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů pro území pokryté smrkovými porosty v ČR. Monitoring porostů podle kůrovcové mapy je vhodný zejména v období, kdy není kůrovec aktivní a je nezbytné monitorovat stav porostů a.
Původní druhy dřevin | Oficiální stránky statutárního

Chráněné krajinné oblasti v Česku - Wikipedi

Obnovovací nadzemní orgány dřevin musejí být adaptovány na několikatýdenní pokles teploty pod bod mrazu, při subkontinentálním podnebí pak i na několikaměsíční mrazy až -20 °C. Opadavé širokolisté lesy se vyskytují v rovinách až podhůří do nadmořské výšky až 1000 m n.m. Z půdních typů jsou. V ČR došlo v důsledku působení invazních patogenů k plošné či alespoň lokální redukci populací již sedmi druhů původních lesních dřevin, z nichž některé představují důležité edifikátory společenstev (olše, jasany), na jiné je pak přímo vázáno významné množství biodiverzity (jilmy) AOPK ČR >> Mapa webu Mapa webu. Hlavní menu. O AOPK ČR. Kalkulačka a metodika pro oceňování dřevin; Metodiky pro oblast monitoringu; Metodiky pro oblast druhové ochrany; Metodiky pro oblast územní ochrany a péče o krajinu; Fotogalerie AOPK ČR. 30. 11. 2020 Česko jako první v EU spouští Modernizační fond, konkrétně tzv. předregistrační výzvy Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet.

Nejvyšší vrcholy pohoří ČR

Seznam domácích druhů dřevin (stromů, keřů, polokeřů, keříků a lián) podle Květeny ČR 1-6. díl. A. Sromy Český název Latinský název Zkratka 1. borovice blatka Pinus rotundata bl 2. borovice lesní P.sylvestris bo 3. bříza bělokorá Betula pendula b Kůrovcová mapa představuje zcela nový způsob využití satelitních snímků v boji s kůrovcovou kalamitou. Na portálu www.kurovcovamapa.cz, určeném zejména lesnickému provozu, jsou zobrazeny plochy, kde lze předpokládat šíření kůrovců do okolních porostů Mapa ČR z dřevěné topolové překlížky. Jednotlivé kraje se skládají jako puzzle, mají úchytky. Rozměry: 400x230x14 mm. Nejprve produkty skladem 6 ks. Získejte nejnovější novinky a speciální slevy. Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit. Pokud to chcete udělat, naše kontaktní informace naleznete v právním oznámení - s. 17 - tabulka Zastoupení dřevin v ČR v % KUPKA, Ivo. Základy pěstování lesa. Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, 2005. 174 s. ISBN 80-213-1308-. - s. 14 - Tabulka Druhová skladba dřevin v porostech ČR stav k r. 200

Červená kniha dřevin ČR

Mapování výskytu druhů v České Republic

mapa. Bylo sestaveno také několik seznamů dřevin, podle kterých se zjistilo, že se v zahradě nachází asi 520 taxonů dřevin a více než 1000 jedinců dřevin. V těchto seznamech si může zájemce vyhledat konkrétní dřevinu a její umístění v zahradě. seznam dřevin 1. - seznam podle umístění v areálu (ve Wordu Role vybraných taxonů nepůvodních dřevin v památce zahradního umění . PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝSLEDKU SPECIALIZOVANÁ MAPA S ODBORNÝM OBSAHEM . Realizováno v rámci projektu Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostlin

Lesnatost v ČR dosahuje 34 %, což je mírně pod průměrem zemí Evroé unie (37,6 %). Lesnatost ČR je 34 %. [1] Rozloha celé ČR je necelých 79 tis. km 2.Z toho vyplývá, že lesnatost naší země je zhruba ⅓. Lesnatostí se ČR řadí na 11. místo mezi zeměmi Evroé unie V ČR existuje asi 15 arboret. Jako arboretum označujeme sbírku živých dřevin neboli jde o dendrologickou zahradu. Je to zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým. Původní druhy dřevin mají kromě nezpochybnitelného estetického využití, také řadu dalších pozitivních vlastností. Je mezi nimi mnoho jedlých a výborných druhů, které jsou velmi často léčivé. Díky jejich původnosti se snadno pěstují, nevymrzají a poskytují útočiště a potravu živočichům Genové základny lesních dřevin v České republice. Lesnický průvodce, 2: 45 s., přílohy. Vyhláška MZe ČR č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. In: Zákon o lesích a příslušné vyhlášky. Praktická příručka, 2003, č. 48: 62-76

Kůrovcová mapa

Mapa výskytu hantavirů v ČR Pozn.: Na mapě je vidět, kde se onemocnění hantavirózou přenášenou oběma myšicemi vyskytlo (informace do roku 2018) a tedy, kde jsou ohniska možnosti nákazy (DOBV - D přenášen myšicí lesní na obrázku a DOBV-K myšicí temnopásou). Hvězdička je pacient, trojúhelník je hlodavec Seznamy, popisy nepůvodních či invazních druhů v ČR: Černý K., Hejná M., Kolářová Z., Mrázková M., Romportl D. 2016. An overview of selected alien invasive fungal pathogens of woody plants in the Czech Republic ( pdf Atlas.cz je český internetový portál nabízející e-mail, aktuální zpravodajství, počasí a další zajímavé služby Ministerstvo zemědělství podpoří organizace, které distribuují potraviny lidem v nouzi, přidá jim 20 milionů korun. Organizace, které se podílejí na záchraně a následné distribuci potravin v době pandemie koronaviru, dostanou o

Podléhá správnímu poplatku podle položky 20 sazebníku zákona o správních poplatcích ohledání na místě v řízení o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů? Vydáno 29. 5. 201 Právě ty mají být významným nástrojem k udržení zbytků původních populací lesních dřevin. Až dosud bylo v ČR vyhlášeno, navrženo a registrováno celkem 213 genových základen o celkové výměře 106 291,63 ha (Musil et al. 2004) Podléhá správnímu poplatku podle položky 20 sazebníku zákona o správních poplatcích ohledání na místě v řízení o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

V ČR se podílely na celkové ploše dřevin jehličnaté dřeviny 71,9 % a listnaté dřeviny 28,1 %. Podíl jehličnatých dřevin byl v Plzeňském kraji oproti ČR vyšší o 11,7 p. b. V porovnání s ostatními kraji byl v Plzeňském kraji zaznamenán třetí nejvyšší podíl jehličnatých dřevin, a to za kraji Vysočina (86,7 %) a. Kácení dřevin. Pojem dřevina označuje dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), zkráceně dřevinu rostoucí mimo les. Jedná se o strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech, mimo lesní pozemky Lesy pokrývají 34% plochy ČR, celkem 2 666 376 ha (do této plochy by se naše hlavní město Praha vešlo téměř 54 krát). Každoročně se plocha lesů v ČR zvětší o cca 0,06%, tj. cca 1600 ha, což je bezmála plocha třetí rozlohou největší přehradní nádrže v ČR - Želivky (1670 ha) Imisní mapy. Imisní mapy průměrných ročních a krátkodobých (denní, hodinové) koncentrací znečištění ovzduší polutanty CO, SO 2, NO 2, NO x (oxidů dusíku), benzenu, polétavého prachu (PM 10 a PM 2.5), O 3, B[a]P).Rovněž je prezentována mapa průměrného ročního indexu kvality ovzduší, který vychází z překračování imisních limitů v území V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles. Lesnictví. Zobrazeno:4784. V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září..

Strategická mapa Ministerstva zemědělství Zákon č. 89 /1995 Sb., o lesích Zákon č. 149 /2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu les-ních dřevin Zákon č. 449 /2001 Sb., Plán rozvoje VaK území ČR (2008). Lesní školka Vychodil. Pěstování a prodej sazenic lesních dřevin a vánočních stromků Vinařské potřeby LIPERA Velké Bílovice vás zvou k nákupu vánočních stromků - jedlí, smrčků a borovic za nejnižší ceny od 27.11.- 20.12

Ministerstvem kultury ČR bylo vyhlášeno kulturní památkou od 1. dubna 2008. Arboretum lze navštívit pro předchozí dohodě. Můžete tak zhlédnout více než 3 hektary zajímavě založené a již téměř sto let s pečlivostí a citem vytvářené zeleně uvnitř města Botanický ústav je místem dynamického rozvoje vědy a výzkumu v celé škále botanických oborů, počínaje klasickou taxonomií, biosystematikou a evolucí rostlin a vybraných skupin hub, ekologií, ekofyziologií, fytogeografií a mapováním vegetace a konče dendrochronologií, studiem anatomie dřeva, karyologickými a populačně genetickými studiemi MAPA lesa ke stažen Z dřevin zde převládá dub zimní a letní, lípa srdčitá a habr. Z přirozených původních lesních společenstev je zde nejlépe vyvinutá lipová doubrava, také se zde vyskytují menší plochy bikových doubrav a střemchových jasenin. Rybníky jsou lemovány porosty olšin Zahrada je soubor cenných sbírek dřevin a ukázkou originální zahradní architektury. Sbírky arboreta zahrnují na 4000 taxonů orchidejí, 300 tillandsií, 2000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4000 dřevin

Základní druhy dřevin - Publi

Česká zemědělská univerzita v Praze není jen komplexem budov, ale také lokalitou plnou zeleně uspořádané podle určitých pravidel. Sortiment dřevin se zde v současné době zdárně rozšiřuje a lze říci, že málokterý univerzitní areál se může pochlubit tak rozsáhlou sbírkou. V roce 2006 byla provedena digitalizace unikátní sbírky dendroflóry v areálu ČZU a bylo. Zákres lokalizace opatření Příloha č.2 příloha ke smlouvě číslo PPK-582a/31/19 Výřez náletových dřevin plošně Vydavatel: AOPK ČR, RP Jižní Čechy Autor:Jiřina Hořejší Rok:201 Kácení dřevin rostoucích mimo les Základní informace: Všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Kácet dřeviny rostoucí mimo les je možné pouze na základě povolení ke kácení (správní řízení), kromě níže vyjmenovaných případů.. Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nevyžaduje u dřevin, splňují-li charakteristiku uvedenou ve Vyhlášce Ministerstva. Realizace šlechtitelského programu je podporována Technologickou agenturou České republiky v rámci projektu podpory výzkumu a vývoje č.TA01020512 Využití genových zdrojů lesních dřevin pro zachování biologické rozmanitosti a obnovu lesa pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p

Stromem roku 2013 je jeřáb - Novinky

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80, 538 54 Luže. tel., fax: 469 648 147. Kancelář centrální evidence: 469 648 90 Od 1.1.2020 bude platit novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., podle které je mimo jiné chovatel povinen mít psa označeného mikročipem Kácení dřevin . Kde. Obecní úřad Kytlice; Kdy. SMS ČR - směrnice pro ochranu osobních údajů obec v4_final [DOCX, 94 kB] Kontakt Obec Kytlice Kytlice 24 407 45 Kytlice. Telefon: 412581121 E-mail: info@obec-kytlice.cz Podrobný kontakt. Mapa. Napište nám. Informace v patě.

Do podzimní obnovy lesů po klimatických kalamitách z posledních let se zapojí také příslušníci Armády České republiky. Vojáci pomohou s obnovou lesů po kůrovci, suchu a bořivých větrech ve všech čtyřech českých vojenských újezdech. Vyplývá to z aktuální dohody náčelníka Generálního štábu AČR Aleše Opaty a ředitele Vojenských lesů a statků ČR (VLS. Zákres lokalizace opatření příloha k dohodě číslo PPK-266a/53/17 výřez nežádoucích dřevin na stepi u Bečova Vydavatel: AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří Autor:Šárka Kopecká Rok:201 Formuláře průvodních listů reprodukčního materiálu lesních dřevin (XLS, 112 KB) Související odkazy Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících. - spolupráce Mze ČR, MŽP a vlastníků lesa na koncepci rozvoje - realizace opatření Mze ČR a KÚ na úseku ochrany lesa (např. kůrovec, kalamity) - organizace porad, seminářů vlastníkům lesa i OLH - kontrola dodržování zákona č. 289/1995 Sb. a ukládání nápravných opatření Ochrana přírody a krajin

Metodiky AOPK ČR

..ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu. Povolení lze vydat ze závažných důvodů. Důvodem k povolení kácení tedy v žádném případě není ani zastínění objektu a ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy mapa KČT : 66 Šumava-Trojmez Zakrslé polámané smrky jsou často vlajkových forem, z jiných druhů dřevin se daří pouze jeřábu. Sněhová pokrývka zde leží půl roku, teplota nedosahuje 3 °C v ročním průměru. Skutečným přírodním pokladem je v severovýchodním svahu zahloubený ledovcový kar s Plešným. 1.Vypíše si žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a podá přes podatelnu úřadu 2.Žádosti jsou vyřizovány na místním šetření za účasti MmB. Šetření se koná obyčejně 1x měsíčně a žadatel je písemně vyrozuměn, který den a hodinu bude projednávána jeho žádos Hlavním předmětem činnosti společnosti je pěstování a prodej kvalitních lesních sazenic pro potřebu území celé ČR. Kromě tohoto nabízí firma prodej okrasných dřevin a keřů, vánočních stromků, ozelenění ploch a zahrad s následnou péčí, pěstební práce a prodej kůry, rašeliny a substrátu

Česko - Wikipedi

 1. Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Důvodem je podle něj nezvládnutá kůrovcová kalamita a nekoncepční politika. Szórád rozhodnutí respektuje, podle něj ale za kalamitu mohou výkyvy počasí
 2. ulých let. Minulý týden to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová
 3. Na odkaze níže můžete jednoduše dát vědět svůj názor na oblasti, které chcete ve svém bydlišti zlepšit. Pomozte nám s rozvojem našeho regionu
 4. ČÚZK - Úvo
 5. Typy přirozených porostů (biomů) světa i v ČR MeziStromy
 6. Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR
 7. Mapa webu - AOPK ČR

Ministerstvo životního prostřed

 1. KŮROVCOVÁ MAPA - podívejte se, kde u vás hrozí šíření
 2. Mapa ČR dřevěná s kraji - Tyflopomůcky SONS ČR
 3. rozdělení lesů v ČR — PS
 4. Druhová skladba lesních porostů v České republice
 5. Chráněné krajinné oblasti - Ministerstvo životního prostřed
 6. Dřevěná mapa ČR - www

Biogeografické členění ČR - Masaryk Universit

 1. Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů
 2. Seznam platných standardů - AOPK ČR
 3. Poškození dřevin - Policie České republik
 4. Plzeňský kraj má třetí nejvyšší podíl lesů na výměře ze 14
Kůrovcová mapaTuristické trasy v Brdech jsou před dokončením, zbývá 2,5Americká zahrada u Chudenic – Kubovy výlety
 • Podobné jazyky.
 • Royal enfield price.
 • Katakana sa.
 • Důkaz ekvivalence.
 • Zakysaná smetana recepty.
 • Dřín obecný cena.
 • Rychlost člunu 5hp.
 • Odpuzovač včel.
 • Mamba elite razer.
 • Tlustice cena.
 • Nejlepší restaurace v čr.
 • Čarovný minecraft draci.
 • Calendar in excel.
 • Budvar logo.
 • Zednicke prace na zivnost.
 • Unava pocit chladu.
 • Jak poznat migrenu.
 • Symbol wwf.
 • Glami bižuterie.
 • Grandhotel tatra velké karlovice sleva.
 • Jak zablokovat mac adresu.
 • Redukovaná pevnost dřeva.
 • Léčba úzkosti zkušenosti.
 • Čokoládová náplň do buchet.
 • Nejkrásnější ňadra na světě.
 • Nodulace vyznam.
 • Zmije růžkatá.
 • Laterální epikondyl humeru.
 • Jak poznat migrenu.
 • Vodňanská kachna.
 • Pracnost výroby.
 • Cestování galapágy.
 • Opadavé keře.
 • Šestá nemoc imunita.
 • Realisticky kuželosečky.
 • Kde koupit fake yeezy.
 • Miluji svou ex.
 • Volkswagen golf gti 2011.
 • Acyclovir lék.
 • Rodoský kolos.
 • Snowboard shop.